HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
İlzam
Bir şeyi lazım kılmak. Gönderen : Veysel APARI
İmtiyaz
Farklılık, ayrıcalık. Gönderen : Veysel APARI
İnfaz
Gereğini yapma;yerine getirme; icra etme Gönderen : Veysel APARI
İnfisah
Akdin kendiliğinden ortadan kalkmasıdır. Gönderen : Veysel APARI
İnkılâp
Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçülü metotlar ile köklü bir surette yenileştirilmesi. Gönderen : Veysel APARI
İntifa hakkı
Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı. Gönderen : Veysel APARI
İntihab
Seçme,seçilme,seçim. Gönderen : Veysel APARI
İptidai itiraz
İrad Senedi
Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak. Gönderen : Veysel APARI
İrtifak
Mevcut bir mal üzerinde kullanma hakkı. Gönderen : Veysel APARI
İrtihan
Rehin olarak alma, alınma. Gönderen : Veysel APARI
İsticvap
Sorguya çekme. Gönderen : Veysel APARI
İstihkak
Kazanılan şey, hakedilen. Gönderen : Veysel APARI
İstihkak davası
Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddiasında bulunmayı konu alan dava. Gönderen : Veysel APARI
İstikak
İstikraz
Ödünç alma, borç alma. Gönderen : Veysel APARI
İstiktap
tarafı sorguya çeken yargıcın yeteri kadar ikna olmaması durumunda,senedi imza ettiği iddia olunan tarafa yazı yazdırması,imza attırması; yargıç, istiktap yoluyla elde edilen imza ile elde bulunan imzayı karşılaştırır ve ikna olmaya çalışır Gönderen : Veysel APARI
İstima
Davada dinleme,yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile tanık ve bilirkişinin beyanlarını dinlenmesi Gönderen : Veysel APARI
İstimlâk
Kamulaştırma; kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu yararı kararına dayanılarak özel mülkiyete konu taşınmazların bedeli peşin ödenerek alınması Gönderen : Veysel APARI
İstimval
Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin elindeki mallara el koyması Gönderen : Veysel APARI
İstinabe
Dosyanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması. Gönderen : Veysel APARI
İstinaf
Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bunu istinaf mahkemesine götürme. Gönderen : Veysel APARI
İstinkaf
İstirdat
İstisna
Ayrı tutma; kural dışı sayma. Gönderen : Veysel APARI
İstisna Akdi
Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi. Gönderen : Veysel APARI
İstizah
Açıklama istemek Gönderen : Veysel APARI
İştira
(iştirâ) - alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında devrini isteme yetkisi veren hak Gönderen : Veysel APARI
İştirak halinde mülkiyet
Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip oldukları ve her birinin hakkının, o malın tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi Gönderen : Veysel APARI
İtiyadi
Tekrarlanan, Alışkanlık haline gelen Gönderen : Veysel APARI
İttisâl
bitişme; kavuşma; yakınlık. " Gönderen : Veysel APARI
İvazsız akit
tek tarafa borç yükleyen sözleşme Gönderen : Veysel APARI
İzale i Şüyu
Ortaklığın giderilmesi davası Gönderen : Veysel APARI
İzale-i şuyu
Ortaklığın giderilmesi,ortaklığa son verme Gönderen : Veysel APARI
İzdivac
İtikaf
Bir yere çekilip ibadet etmek. Gönderen : Veysel APARI
İrtihal
İstimrar
Sürüp gitme, süreklilik. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
115 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632125

Terim Arama