HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Istihap
Istihdâf
Hedef tutma; amaç edinme; amaçlama Gönderen : Veysel APARI
Istihdâm
Hizmete kabul etme; kullanma; çalıştırma Gönderen : Veysel APARI
Istihkak
Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma Gönderen : Veysel APARI
Istihkak davası
Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava Gönderen : Veysel APARI
Istihlâk
Tüketim; kullanarak bitirme Gönderen : Veysel APARI
Istihrâç
Çıkarma; çıkarılma; netice çıkarma; anlam çıkarma; anlama Gönderen : Veysel APARI
Istihsal
Üretim; üretme; elde etme Gönderen : Veysel APARI
Istikraz
Borç alma; ödünç alma Gönderen : Veysel APARI
Istilzâm
Istimâ
Davada dinleme; yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile,tanık ve bilirkişinin beyanlarını dinlemesi Gönderen : Veysel APARI
Istimâl
Istimval
Ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin mallarına el konulması Gönderen : Veysel APARI
Istina
Dayanak; dayanma Gönderen : Veysel APARI
Istinad
Dayanma; senet, delil sayma Gönderen : Veysel APARI
Istinâd etmek
Dayanmak; bir şeyi dayanak(mesned) olarak almak Gönderen : Veysel APARI
Istinkâf
Çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma Gönderen : Veysel APARI
Istinsah
Suret çıkarma Gönderen : Veysel APARI
Istirdâd
Geri alma; alınma; geri isteme Gönderen : Veysel APARI
Istisna
Ayrı tutma; kural dışı sayma Gönderen : Veysel APARI
Istisna sözleşmesi
Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi. Gönderen : Veysel APARI
Iş'âr
Bildirme; yazı ile bildirme; gösterme Gönderen : Veysel APARI
Işgal
Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu. Gönderen : Veysel APARI
Işhâd
Şahit getirme; tanıklık ettirme; tanık gösterme Gönderen : Veysel APARI
Işkâl
Zorlaştırma; güçleştirme Gönderen : Veysel APARI
Iştigal
Meşgul olma; bir işle uğraşma Gönderen : Veysel APARI
Iştirâ
Alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında devrini isteme yetkisi veren hak Gönderen : Veysel APARI
Iştira hakkı
Hak sahibine, istediği zamanda, bir malın malik Gönderen : Veysel APARI
Iştirâk
Katılma; ortak olma; ortaklık Gönderen : Veysel APARI
Iştirak halinde mülkiyet
Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip oldukları ve her birinin hakkının, o malın tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi. Gönderen : Veysel APARI
Ita
Itfa
Söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme Gönderen : Veysel APARI
Itlâk
Salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir Gönderen : Veysel APARI
Itmam
Ittiba
Uyma; itaat etme Gönderen : Veysel APARI
Ittihâd
Bir olma; birleşme; birlik Gönderen : Veysel APARI
Ittihâz
Edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma Gönderen : Veysel APARI
Ittisâl
Bitişme; kavuşma; yakınlık Gönderen : Veysel APARI
Ivaz
Karşılık; bedel; eder; karşı bedel; mukabil eda; fiyat Gönderen : Veysel APARI
Ivazlı akit
Iki tarafa borç yükleyen sözleşme Gönderen : Veysel APARI
259 tane sorudan 161 - 200 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619450

Terim Arama