HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Karabet
Karâr-gîr
Kararlanmış; kararı verilmiş; karara bağlanmış Gönderen : Veysel APARI
Kârine
Ipucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması Gönderen : Veysel APARI
Karineyi hal
Karz
Kasıt
Uygun olmadığını bilerek yapılan eylem. Gönderen : Veysel APARI
Kast
Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemek iradesi Gönderen : Veysel APARI
Kat'
Kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme Gönderen : Veysel APARI
Kat irtifakı
Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kurulması yükümünü doğuran bir irtifak hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Kat maliki
Bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi. Gönderen : Veysel APARI
Kat malikleri kurulu
Kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul. Gönderen : Veysel APARI
Kat mülkiyeti
Bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde kurulan, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Katibi adil
Kâtib-i adil
Katip
Yazıcı,daktilograf,yazman. Gönderen : Veysel APARI
Katiyet kesbetmek
Kavâid
Kaideler; usuller; kurallar; yasalar Gönderen : Veysel APARI
Kavi
Kaynak hakkı
Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetkisi veren bir irtifak hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Kayyum
Belirli bir işin görülmesi ya da bir malın veya malvarlığının yönetilmesi için sulh mahkemesince atanan kişidir. Gönderen : Veysel APARI
Kazaî içtihatler
Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir Gönderen : Veysel APARI
Kazaî karar
Yargısal karar Gönderen : Veysel APARI
Kaza-î merci
Yargı organı; mahkeme Gönderen : Veysel APARI
Kazai rüşt
15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması Gönderen : Veysel APARI
Kazaî tefsir
Yargısal yorum Gönderen : Veysel APARI
Kazanılmış Hak
Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep. Gönderen : Veysel APARI
Kaziyye-i muhkeme
Kazuistik
Önceden görülebilecek sorunları belirleyip bunlara ilşkin ayrıntılı çözüm üretme (juristische kasuistik = her hadiseyi hususiyeti zaviyesinden kavramaya çalışan hukuki hadisecilik)(Veli Kafes Hâkim-37658) Gönderen : Veysel APARI
Keenlemyekün
Sanki hiç yokmuş gibi, sanki hiç olmamış gibi. Gönderen : Veysel APARI
Ke-en-lem-yekün
Sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi Gönderen : Veysel APARI
Kefalet
Kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına girmek. Gönderen : Veysel APARI
Keff-i yed
Elçekme; vazgeçme; karışmama Gönderen : Veysel APARI
Kemâl
Olgunluk; tamlık; eksiksizlik Gönderen : Veysel APARI
Kerhen
Iğrenerek; istemiyerek; hoşlanmıyarak; zorla; zoraki Gönderen : Veysel APARI
Kesb
Çalışıp kazanma; edinme Gönderen : Veysel APARI
Kesbetmek
Kazanmak; edinmek; sağlamak Gönderen : Veysel APARI
Ketmetmek
Gizlemek; saklamak; sır tutmak Gönderen : Veysel APARI
Keyfiyet
Iş; durum; mesele Gönderen : Veysel APARI
Kezailik
129 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2793

Hukuki Terim

393

Kullanıcı

606293

Terim Arama