HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Mütemadi
Failin harekete geçmesiylehitam bulmıyarak, icrası bir müddet uzayan suçtur; kanuna muhalif olarak bir kimseyi tevkif ve hapsetmek, memnu silah taşımak gibi. Gönderen : Veysel APARI
Mütemâyil
Eğilimli; taraflı görünen Gönderen : Veysel APARI
Mütemerrid
Temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen Gönderen : Veysel APARI
Mütemmim cüz
Tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanmadıkça yahut niteliği bozulmadıkça ondan ayrılması mümkün olmayan parçalar, o nesnenin tamamlayıcı parçasıdır. Gönderen : Veysel APARI
mütemmimcüz
Tamamlayıcı parça, bir şeyin kullanılmasında, kendisinden yararlanılmasında önemli etki ve katkısı bulunan ve asıl şeyden ayrılması imkânsız veya büyük tahribâta sebeb olan parçalar. Nelerin mütemmim cüz olduğunu geleneklere göre belirlemek mümkündür. Bir Gönderen : Veysel APARI
Mütenakıs
Mütenasip
Müterâfik
Beraber bulunan; karışık; birlikte Gönderen : Veysel APARI
Müterettib
Sıralanmış; ait olan; .....üstüne düşen; gereken; meydana gelen; dolayı; meydana gelen Gönderen : Veysel APARI
Mütesarlülfesat
Müteselsil
Zincirleme; dayanışmalı; ardı ardına Gönderen : Veysel APARI
Müteselsil Sorumluluk
Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması. Gönderen : Veysel APARI
Mütevakkıf
Müteveffâ
Vefat etmiş; miras bırakan Gönderen : Veysel APARI
Mütevelli
Bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vakıf yönetim kurulu Gönderen : Veysel APARI
Mütevellit
Doğan; ileri gelen Gönderen : Veysel APARI
Müttefik-un-aleyh
Üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış Gönderen : Veysel APARI
Müttehaz
Verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunan Gönderen : Veysel APARI
Müttehit
Müvekkil
Kendisini vekil ile temsil ettiren kişi; vekil eden. Gönderen : Veysel APARI
Müvezzi
Müzaheret
Yardım; koruma Gönderen : Veysel APARI
Müzakere
Bir mesele hakkında karar vermeden evvel karar verecek kimseler arasında görüşlerin ortaya atılmasıdır. Gönderen : Veysel APARI
Müzayaka
Sıkıntı, darlık, parasızlık. Gönderen : Veysel APARI
Müzayede
Artırma; açık artırma Gönderen : Veysel APARI
Müzekkere
Yargılama makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığıyazı. Gönderen : Veysel APARI
Mevkufiyet
Tutukluluk durumu, Alıkonulma durumu. Gönderen : Göksel NAÇAR
Mezkur
Bahsi geçen, Zikredilen Gönderen : Serdar Sinan GÖRAL
Mütemadiyen
Mübaseret
Bir işe başlama, Girişme Gönderen : Kadir KURTÇUOĞLU
Mütalaa
Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler Gönderen : Hacer AKSOY
Mevkute
Belirli aralıklarla çıkan (periyodik) yayın Gönderen : Mustafa DİNÇ
Mağdur
Haksızlığa uğramış Gönderen : Vedat ÇELEBİOĞLU
Mehaz
Bir eser yazılırken başvurulan kaynak, su akacak yer, su mecrası Gönderen : Kemal DURKAL
Mahluliyet kararı
Mirasçısı olmadığı için mal varlığının Devlete kaldığına dair mahkeme kararı. Gönderen : Emre GÖKYAYLA
Mütemekkin
Yerleşen, ikamet eden, sakin olan Gönderen : Ali Seydi ÇAKIREL
Müstahsil
Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici Gönderen : Rahmi ASLAN
Müennes
Dişi, Dişilikle ilgili olan Gönderen : Hasan ALDATMAZ
Mündemiç
Bir şeyin içinde var olan, bulunan, saklı olan. Gönderen : Hakan GÜRGEN
Muteriz
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı Gönderen : Rahmi ASLAN
400 tane sorudan 361 - 400 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619442

Terim Arama