HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Müdafi
Savunucu; savunan Gönderen : Veysel APARI
Müdahalenin men'i
Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılarak önlenmesi. Gönderen : Veysel APARI
Müdahil
Davaya müdahale eden Gönderen : Veysel APARI
Müddea
Davacının dava ettiği şey; dava konusu Gönderen : Veysel APARI
Müddeaaleyh
Davalı; hakkında dava açılan kişi Gönderen : Veysel APARI
Müddeabih
Müddei
Davacı; iddia eden kişi Gönderen : Veysel APARI
Müddei aleyh
Davalı; hakkında dava açılan kişi Gönderen : Veysel APARI
Müddei umumi
müdde-i umumi
Cumhuriyet Savcısı,iddiacı Gönderen : Veysel APARI
Müddeiumumiye
Cumhuriyet savcısı. Gönderen : Veysel APARI
Müdrik
Müebbet
Sonsuz; süresiz Gönderen : Veysel APARI
Müeccel
Vadeli; vadeye bağlanmış; zamanı henüz gelmemiş Gönderen : Veysel APARI
Müeddî
Tediye eden; eda eden; doğuran Gönderen : Veysel APARI
Müesses
Kurulmuş; kurulu; tesis edilmiş Gönderen : Veysel APARI
Müessir
Tesir eden; etkili; tesirli Gönderen : Veysel APARI
Müeyyid
Teyid eden; doğrulayan; kuvvetlendiren Gönderen : Veysel APARI
Müeyyide
Yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepkidir. Gönderen : Veysel APARI
Müflis
Iflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir Gönderen : Veysel APARI
Mühür
Bazı kişi ve kurumların, yaptıkları işlemi veya koruma altına aldıkları eşyayı belgelendirmek için kullandıkları kazılı damga vb. araç. Gönderen : Veysel APARI
Mükellef
Yükümlü; ödevli; görevli Gönderen : Veysel APARI
Mükellefiyet
Yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev Gönderen : Veysel APARI
Mükerrir
Müktesep
Kazanılmış kazanılmış hak Gönderen : Veysel APARI
Müktesip
Iktisap eden; kazanan; edinen Gönderen : Veysel APARI
Mülâhaza
Düşünce; görüş Gönderen : Veysel APARI
Mülâhazât
mülga
Kaldırılmış, ilgâ edilmiş. Gönderen : Veysel APARI
Mülhak evkaf(vakıf)
Vakıf yöneticileri(mütevelliler) tarafından yönetilen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenen vakıflar Gönderen : Veysel APARI
Mülki
Ülke ile ilgili; ülke yönetimine ilişkin Gönderen : Veysel APARI
Mülkiyet hakkı
Kişiye, kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma ve o mal üzerinde tasarruf etme yetkisi veren egemenlik hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Mültezem
Gerekli görülen; kayırılan Gönderen : Veysel APARI
Mülzem
Mümâselet
Benzeme; benzeyiş; andırma Gönderen : Veysel APARI
Mümasil
Örnek; misâl; benzeyen; andıran Gönderen : Veysel APARI
Mümellek-ün-leh
Kendisine bir şey temlik olunan kimse Gönderen : Veysel APARI
Mümellik
Temlik eden; mülk olarak veren kişi Gönderen : Veysel APARI
Mümessil
Temsil eden; temsilci Gönderen : Veysel APARI
Mümeyyiz
Sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse. Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 241 - 280 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619450

Terim Arama