HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Faal Nedâmet
Suç işleyen bir kimsenin suçundan sonra pişmanlık duyarak işlediği fiilin sonucunu önlemeye çalışması, suç işlediği sırada pişmanlık duyması. Aktif nedâmet.Aktif pişmanlık. Gönderen : Veysel APARI
Fâhiş
Aşırı; ağır; çok fazla Gönderen : Veysel APARI
Faraziye
Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda, halledebilmek için bu sistemin hükümleri ve hususiyetleri üzerine yapılan müşahede, mülahaza, kıyas, istikra ve hadiselerin verdiği mümkün mertebe toplu ne Gönderen : Veysel APARI
Fariğ
Bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını başkasına bırakan kişi Gönderen : Veysel APARI
Farz
Zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma Gönderen : Veysel APARI
Fâsıl
Ayıran; bölen Gönderen : Veysel APARI
Fâsıla
Aralık; ara Gönderen : Veysel APARI
Fasl etme
Halletme; neticelendirme Gönderen : Veysel APARI
Fehime
Anlayış Gönderen : Veysel APARI
Fek
Kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme Gönderen : Veysel APARI
Fer' î
Bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan Gönderen : Veysel APARI
Ferâgat
Vazgeçme; el çekme; dinlenme Gönderen : Veysel APARI
Ferağ
Devir; devretme; bir hakkı birine geçirme; mirî veya vakıf arazinin yararlanma hakkının satışı Gönderen : Veysel APARI
Ferd
Tek; yalnız olan şey; eşi olmayan; tek olan sayı Gönderen : Veysel APARI
Fesâd
Karıştırıcı; arabozucu; karışıklık; bozukluk; dolan Gönderen : Veysel APARI
Fesh
Bozma; bozulma; dağılma; dağıtma; kapatma; kaldırma Gönderen : Veysel APARI
Fesih
Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı. Gönderen : Veysel APARI
Fetret
Zayıflık,uyuşukluk. Gönderen : Veysel APARI
fevk
Üst,üst dereceli, astın üstünde yer alan Gönderen : Veysel APARI
Fevkinde
Üstünde; aşan Gönderen : Veysel APARI
Fezleke
Bir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir.Bunda tafsilata girişilmeden işin ana hatları gösterilir. Bir teftiş raporunun kısaltılması halinde iktisab ettiği şekle de denir. Gönderen : Veysel APARI
Fıkra
Kanunların, nizamnamelerin ve talimatnamelerin sıralanan ayrı ayrı hükümlerini göstermek için kullanılan bir bölüm işaretidir. Gönderen : Veysel APARI
Fıktan
Yokluk Gönderen : Veysel APARI
Fırka
Insan kalabalığı grubu; parti Gönderen : Veysel APARI
Fıtrî
Tabii; yaradılışındaki; doğasındaki Gönderen : Veysel APARI
Fi-i cârî
Geçer değer Gönderen : Veysel APARI
Fiil ehliyet
Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği. Gönderen : Veysel APARI
Filhakika
Hakikatte; gerçekte; doğrusu Gönderen : Veysel APARI
Fuhûş
Haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket Gönderen : Veysel APARI
Fuzûlî
Boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı Gönderen : Veysel APARI
Fuzûlî işgal
Bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek Gönderen : Veysel APARI
Fuzuli şâgil
Hukuken geçerli bir hakkı olmadan bir yeri işgal eden Gönderen : Veysel APARI
Fürûht
Satma; satım; satış Gönderen : Veysel APARI
Gabin
1) bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir orantısızlık bulunmasıdır. karşı tarafın özel durumundan aşırı faydalanma olarak da nitelenebilir*. gabin durumunda zarar gören taraf bir yıl içinde sözleşmeyi bozduğunu bildirerek verdiği Gönderen : Veysel APARI
Gaî (gaiye)
Gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin Gönderen : Veysel APARI
Gaip
Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi Gönderen : Veysel APARI
Galle
Gelir; hasılat; yarar Gönderen : Veysel APARI
Garamat
Tazminat, diyat gibi edası lazımgelen şeylerdir. Gönderen : Veysel APARI
Garaz
(garez)gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç Gönderen : Veysel APARI
garp
batı Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 361 - 400 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619441

Terim Arama