HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Akd-i sahih
Geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme Gönderen : Veysel APARI
Âkideyn
Her akitte akdi yapan iki taraf Gönderen : Veysel APARI
Âkidîn
Sözleşenler; sözleşme yapanlar Gönderen : Veysel APARI
Akit
Tarafların birbirine uygun idare beyanlarıyla husule gelen ve onlara karşılıklı vecibeler yükleyen anlaşma Gönderen : Veysel APARI
Âkit
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan Gönderen : Veysel APARI
alâ
çok iyi Gönderen : Veysel APARI
Alâhilâf'ül-kanun
Kanun hilafına; yasaya aykırı olarak Gönderen : Veysel APARI
Alâkadar
Ilgili; ilişkili Gönderen : Veysel APARI
Alât
Aletler; araçlar Gönderen : Veysel APARI
Aledderecat
Sırasıyla; derecesine göre Gönderen : Veysel APARI
Alelhesap
Hesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplatılmak üzere önceden ödenmesi Gönderen : Veysel APARI
Ale-l-ıtlak
Genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak Gönderen : Veysel APARI
Ale-l-umûm
Genel olarak; umumi bir biçimde; bütün Gönderen : Veysel APARI
Alelusul
Usulüne uygun; Gönderen : Veysel APARI
Aleniyet
Açıklık Gönderen : Veysel APARI
Alettakrib
Takriben; yaklaşık olarak Gönderen : Veysel APARI
Alonj
Ticari bir senet üzerinde ciroların veya sair muamelelerin çoğalması dolayısıyla o senede eklenen kağıt. Gönderen : Veysel APARI
Amade
Bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış Gönderen : Veysel APARI
Amel
Iş; edim; fiil Gönderen : Veysel APARI
Amele
Işçi; emekçi, ırgat Gönderen : Veysel APARI
Amelî
Işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı Gönderen : Veysel APARI
Amenajman
Doğal kaynakların işletilmesi Gönderen : Veysel APARI
Âmil
Yapan; etken; etmen; sebep; faktör Gönderen : Veysel APARI
Âmir
Emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten Gönderen : Veysel APARI
Âmm
Genel; umumi; herkese ait Gönderen : Veysel APARI
Amme
Kamu Gönderen : Veysel APARI
Âmme hükmî şahsiyeti
Kamu tüzel kişiliği Gönderen : Veysel APARI
Amme intizamı
Kamu düzeni Gönderen : Veysel APARI
Anagayrimenkul
Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü. Gönderen : Veysel APARI
Anayapı
Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı. Gönderen : Veysel APARI
Angaje
Sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı Gönderen : Veysel APARI
Ani edim
Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim Gönderen : Veysel APARI
Ânif'ül-beyan
Az önce beyan olunan, bildirilen Gönderen : Veysel APARI
Anmuhakemetin
Muhakeme yaparak; yargılama yoluyla Gönderen : Veysel APARI
Antrepo
Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar Gönderen : Veysel APARI
apostille
5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yerinde yetkili ve görevli olduğunu gösterir tasdik şerhi. Gönderen : Veysel APARI
APPEL
İstinaf Gönderen : Veysel APARI
Âra
Reyler; oylar Gönderen : Veysel APARI
Arazi mahlule
Mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye Gönderen : Veysel APARI
Arazi-i emiriyye
Beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619442

Terim Arama