HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Cevaz-ı İstihdam Kararı
Görülen idari lüzum ve zarurete binaen azledilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılan memurun yeniden memuriyete alınabilmesi için azleden dairece verilmesi icabeden karar. Gönderen : Veysel APARI
Cevher
Maya; öz; değerli taş; elmas Gönderen : Veysel APARI
Ceza
Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir,yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir. Gönderen : Veysel APARI
Ceza şartı
Ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı Gönderen : Veysel APARI
Cezrî
Asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden Gönderen : Veysel APARI
Cibâyet
Alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili Gönderen : Veysel APARI
Cihet
Yön; taraf; amaç Gönderen : Veysel APARI
Cins tashihi
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi. Gönderen : Veysel APARI
Ciro
Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri. Gönderen : Veysel APARI
Cismanî
Cisimle, bedenle ilgili; bedensel Gönderen : Veysel APARI
cismanî zarar
Kişinin vücut bütünlüğüne verilen zarar. Gönderen : Veysel APARI
Cism-i câmid
Cansız cisim Gönderen : Veysel APARI
Cürmiyet
Suç hali; suçluluk Gönderen : Veysel APARI
Cürmü meşhut
Suçüstü; göz önünde işlenen suç Gönderen : Veysel APARI
Cürüm
Kabahat olmayan Gönderen : Veysel APARI
Cürüm tasnii
Bir kimse hakkında cürüm uydurmak Gönderen : Veysel APARI
Cüz
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük Gönderen : Veysel APARI
Çek
Ödeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi Gönderen : Veysel APARI
Dâfi
Defi'de, savuda bulunan kimse Gönderen : Veysel APARI
Dahiliye Vekâleti
İçişleri Bakanlığı Gönderen : Veysel APARI
Dava
Bir kimsenin diğer kimseden hakim huzurunda hakkını istemesi. Gönderen : Veysel APARI
Dâyin
Borç veren; alacaklı Gönderen : Veysel APARI
Deâvî
Davalar Gönderen : Veysel APARI
Defaât
Kereler; kezler; yollar Gönderen : Veysel APARI
Def'aten
Bir defada; birden Gönderen : Veysel APARI
Defâtir
Defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar Gönderen : Veysel APARI
Defi
Taraflardan birinin, hususiyle müddeialeyhin kendisine karşı açılan davada edadan kurtulmak için bavurduğu her türü vasıta. Gönderen : Veysel APARI
Def'i def
Def'e karşı def'; savuya karşı savu Gönderen : Veysel APARI
Defter-hâne
Taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt Gönderen : Veysel APARI
Defter-i hakanî
Eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter Gönderen : Veysel APARI
Defter-i hakanî idaresi
Eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire Gönderen : Veysel APARI
Değer baha
Bir malın iktisadi duruma göre kıymetini ifade eden fiyat Gönderen : Veysel APARI
Delâlet
Gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık Gönderen : Veysel APARI
Delâlet-i bil'işare
Işaret ederek, hatırlatarak gösterme Gönderen : Veysel APARI
Delil
Kanıt; tanıt; ipucu Gönderen : Veysel APARI
Delil-i celî
Aşikar delil; belli, apaçık kanıt Gönderen : Veysel APARI
Demirbaş
Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından tazmin edilen eşya Gönderen : Veysel APARI
Demokratik devlet
Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir. Gönderen : Veysel APARI
Depozito
Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası. Gönderen : Veysel APARI
Der-akap
Hemen; arkasından Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 241 - 280 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619441

Terim Arama