HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Derc etmek
Araya sokmak; arasına sıkıştırmak Gönderen : Veysel APARI
Derceb etmek
Cebe atmak; kendine alıkoymak Gönderen : Veysel APARI
Derç
Sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme Gönderen : Veysel APARI
Derdest
Görülmekte olan Gönderen : Veysel APARI
Der-dest-i rü'yet
Dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava Gönderen : Veysel APARI
Der-kâr
Malum; aşikar; bilinen; belli Gönderen : Veysel APARI
Dermeyan etmek
Ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak Gönderen : Veysel APARI
Der-piş
En önde; göz önünde bulunan; öngörü Gönderen : Veysel APARI
Der-pîş etmek
Öngörme; göz önünde bulundurma Gönderen : Veysel APARI
Der-uhte
Üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama Gönderen : Veysel APARI
Desise
Hile; oyun; entrika Gönderen : Veysel APARI
Devair
Daireler Gönderen : Veysel APARI
Devlet Şurası
Danıştay Gönderen : Veysel APARI
Devletler Özel Hukuku
Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülkelerde geçerli olan kanunların çatışması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeyi ve bunun için çeşitli bağlama kuralları getirmeyi konu alan huku Gönderen : Veysel APARI
Devremülk hakkı
Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade etmek üzere, müşterek mülkiyet payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Deyn
Borç Gönderen : Veysel APARI
Disiplin cezaları
Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır. Gönderen : Veysel APARI
Divan-ı Muhasebat
Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet. Gönderen : Veysel APARI
Dîvân-ı Muhasebat
Sayıştay Gönderen : Veysel APARI
Donatan
Gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir Gönderen : Veysel APARI
Dûçâr
Tutulmuş; uğramış; yakalanmış Gönderen : Veysel APARI
Dûn
Aşağı; aşağılık; altta; aşağıda Gönderen : Veysel APARI
Dûr
Uzak Gönderen : Veysel APARI
Düçâr
Tutulmuş; uğramış; yakalanmış. Gönderen : Veysel APARI
Düstur
Kaide, asıl kaide, hattı hareket kaidesi manalarında da kullanılmıştır ki hukuki hükümleri maksada uygun ve veciz surette ifade eden şekil. Gönderen : Veysel APARI
Düstûr
Kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi Gönderen : Veysel APARI
Düzenleme
Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak, ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet Gönderen : Veysel APARI
Ebniye
Binalar; yapılar Gönderen : Veysel APARI
Ecnebî
Yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler Gönderen : Veysel APARI
Ecr-i müsemmâ
Taraflar arasında belirlenen ücret Gönderen : Veysel APARI
Ecrimisil
Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri Gönderen : Veysel APARI
Eda
Edim; borçlanılan şey; borcun konusu Gönderen : Veysel APARI
Eda davası
Davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava Gönderen : Veysel APARI
Edeb
Iyi terbiye; naziklik; usluluk Gönderen : Veysel APARI
Edim
Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi Gönderen : Veysel APARI
Ef'âl
Eylemler; fiiller, işler; ameller Gönderen : Veysel APARI
Efrâd
Fertler; bireyler Gönderen : Veysel APARI
Ehil
Ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip Gönderen : Veysel APARI
Ehl-i hibre
Bilirkişi Gönderen : Veysel APARI
Ehl-i vukûf
Bilirkişi Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 281 - 320 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619442

Terim Arama