HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
İade
Geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme Gönderen : Veysel APARI
İade-i Muhakeme
Muhakemenin iadesi. Gönderen : Veysel APARI
İbra
Bir kimsenin zimmetini haktan beri kılmaktır ki, iki kısımdır : biri ibra-i iskat, diğeri ibra-i istifadır. Gönderen : Veysel APARI
İbraz
Ticari senetler muamelelerinde senedi, hamilin muhataba veya borçluya göstererek kabulünü veya tediyesini istemesine denir. Gönderen : Veysel APARI
İcap
İnşayı tasarruf için iptida söylenilen sözdür ki tasarruf onunla ispat olunur. Gönderen : Veysel APARI
İcmâl
Özet, kısaltma, yorum Gönderen : Veysel APARI
İcra
Bir mahkemenin ilamının veya idari bir kararın hükmünün yerne getirmek demektir. Gönderen : Veysel APARI
İcra Vekilleri Heyeti
Bakanlar Kurulu Gönderen : Veysel APARI
İctima
Toplantı, toplanmak, biraraya gelmek Gönderen : Veysel APARI
İçtihat
Herhangi bir hukuki mesele hakkında hukuk alimlerinin fikir ve mütalâalarıdır. Gönderen : Veysel APARI
İddianame
Soruşturma sonunda savcının topladığı delilleri, şüphelilerin cezalandırılmasını talep ettiği kanun hükümlerini ve bu hükümlerde yer alan karşılıklarını, gerekçeleri ve kurduğu illiyet bağı ile birlikte izah-talep ettiği metin. Gönderen : Veysel APARI
İfa
İfa Etmek
Yapmış olmak, yerine getirmek Gönderen : Veysel APARI
İfrat
Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık Gönderen : Veysel APARI
İfraz
Ayırmak, tefrik etmek. Gönderen : Veysel APARI
İfsat
Karışıklık, düzeni bozma Gönderen : Veysel APARI
İfşa
Açığa çıkarma, açığa vurma. Gönderen : Veysel APARI
İhraz
Kazanmak, elde etmek. Gönderen : Veysel APARI
İhsas.
Kapalıca anlatım, hissettiriş. Gönderen : Veysel APARI
İhsas-ı Rey
1- Tarafını belli etmek 2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü ( kararını ) belli ederek davanın seyrini etkilemesidir. Gönderen : Veysel APARI
İhticaca Salih Olmak
Yazılı bir belegenin delil olabilme gücüne sahip olması. Gönderen : Veysel APARI
İhtilaf
Anlaşmazlık, çekişme. Aykırılık. Söz, tutum, durum ve davranışlarda birbirine aykırı ve muhalif olma. Çelişki. Gönderen : Veysel APARI
İhtilat
Katılma, başkalarıyla ilişkilerde bulunma, haberdar yaşam. Gönderen : Veysel APARI
İhtira
Bilimsel buluşlar üzerindeki haklar Gönderen : Veysel APARI
İhtirazi Kayıt
Muayyen hakları kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu hususta vaki beyanıdır. Gönderen : Veysel APARI
İhtiyati Haciz
Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilmesidir. Gönderen : Veysel APARI
İhzar
Hazır bulundurma, hazır hale getirme. Duruşmalarda hâkim önünde hazır bulundurma. Gönderen : Veysel APARI
İkale
Bir hukuki muamelenin vücut verdiği bir vaziyeti, ikinci bir hukuki muamele ile eski haline getirmek demektir. Gönderen : Veysel APARI
İkametgâh
Mesken, konut, ikâmet edilen yer. Bir kimsenin yerleşmek niyetiyle oturduğu yer. Herkesin bir tek ikâmetgâhı vardır. Tüzelkişilerin bazen birden çok ikâmetgâhı bulunabilmektedir. Gönderen : Veysel APARI
İkmal
Eksik malzemenin tamamlanması,temin edilmesi. Gönderen : Veysel APARI
İkrar
Aleyhine hukuki neticeler husule getirebilen maddi veya hukuki bir vakıanın doğruluğunu tasdiktir. Gönderen : Veysel APARI
İktisap
Bir şeyin mülkiyetini elde etmek demektir. Gönderen : Veysel APARI
İktisat Vekâleti
Ekonomi Bakanlığı Gönderen : Veysel APARI
İktizâ
İlam
Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge. Gönderen : Veysel APARI
İlga
Kanun, tüzük veya yönetmeliklerin yeni bir kanun, tüzük veya yönetmelikle yürürlükten kaldırılmasıdır. Gönderen : Veysel APARI
İlliyet bağı
Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki. Gönderen : Veysel APARI
İltibas
Karistirilma; benzeşim; karışıklık. Gönderen : Veysel APARI
İltihak
Başka devletler tarafından imza edilmiş bulunan bir muahedeye iştirak etmek isteyen diğer bir devletin müracaat ettiği hukuki muameleye denir. Gönderen : Veysel APARI
115 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632107

Terim Arama