HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Dâfi
Defi'de, savuda bulunan kimse Gönderen : Veysel APARI
Dahiliye Vekâleti
İçişleri Bakanlığı Gönderen : Veysel APARI
Dava
Bir kimsenin diğer kimseden hakim huzurunda hakkını istemesi. Gönderen : Veysel APARI
Dâyin
Borç veren; alacaklı Gönderen : Veysel APARI
Deâvî
Defaât
Kereler; kezler; yollar Gönderen : Veysel APARI
Def'aten
Bir defada; birden Gönderen : Veysel APARI
Defâtir
Defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar Gönderen : Veysel APARI
Defi
Taraflardan birinin, hususiyle müddeialeyhin kendisine karşı açılan davada edadan kurtulmak için bavurduğu her türü vasıta. Gönderen : Veysel APARI
Def'i def
Def'e karşı def'; savuya karşı savu Gönderen : Veysel APARI
Defter-hâne
Taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt Gönderen : Veysel APARI
Defter-i hakanî
Eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter Gönderen : Veysel APARI
Defter-i hakanî idaresi
Eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire Gönderen : Veysel APARI
Değer baha
Bir malın iktisadi duruma göre kıymetini ifade eden fiyat Gönderen : Veysel APARI
Delâlet
Gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık Gönderen : Veysel APARI
Delâlet-i bil'işare
Işaret ederek, hatırlatarak gösterme Gönderen : Veysel APARI
Delil
Kanıt; tanıt; ipucu Gönderen : Veysel APARI
Delil-i celî
Aşikar delil; belli, apaçık kanıt Gönderen : Veysel APARI
Demirbaş
Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından tazmin edilen eşya Gönderen : Veysel APARI
Demokratik devlet
Halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir. Gönderen : Veysel APARI
Depozito
Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası. Gönderen : Veysel APARI
Der-akap
Hemen; arkasından Gönderen : Veysel APARI
Derc etmek
Araya sokmak; arasına sıkıştırmak Gönderen : Veysel APARI
Derceb etmek
Cebe atmak; kendine alıkoymak Gönderen : Veysel APARI
Derç
Sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme Gönderen : Veysel APARI
Derdest
Görülmekte olan Gönderen : Veysel APARI
Der-dest-i rü'yet
Dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava Gönderen : Veysel APARI
Der-kâr
Malum; aşikar; bilinen; belli Gönderen : Veysel APARI
Dermeyan etmek
Ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak Gönderen : Veysel APARI
Der-piş
En önde; göz önünde bulunan; öngörü Gönderen : Veysel APARI
Der-pîş etmek
Öngörme; göz önünde bulundurma Gönderen : Veysel APARI
Der-uhte
Üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama Gönderen : Veysel APARI
Desise
Hile; oyun; entrika Gönderen : Veysel APARI
Devair
Devlet Şurası
Devletler Özel Hukuku
Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülkelerde geçerli olan kanunların çatışması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeyi ve bunun için çeşitli bağlama kuralları getirmeyi konu alan huku Gönderen : Veysel APARI
Devremülk hakkı
Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade etmek üzere, müşterek mülkiyet payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Disiplin cezaları
Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır. Gönderen : Veysel APARI
Divan-ı Muhasebat
Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet. Gönderen : Veysel APARI
74 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632110

Terim Arama