HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Hâsim
Hasmeden; kat'eden, kesip atan Gönderen : Veysel APARI
Hasren
Muhasara ederek; etrafını çevirerek Gönderen : Veysel APARI
Hatîa
Günah; kabahat; suç; yanlış; yanlışlık Gönderen : Veysel APARI
Havale
Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme. Gönderen : Veysel APARI
Hâvi
Kapsar; kapsayan; içeren; içerir Gönderen : Veysel APARI
Havza-i fahmiyye
Kömür havzası; kömür bulunan bölge Gönderen : Veysel APARI
Haylûlet
Engel olma; araya girme; yolu kapama Gönderen : Veysel APARI
Hayr (hayır)
Iyilik; iyi; faydalı iş; yarar Gönderen : Veysel APARI
Hayrât
Sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese Gönderen : Veysel APARI
Hazine
Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer taraftan da kamu gelir ve giderlerinin zaman olarak uygunluğunu sağlayan merkezi örgüt; Maliye Bakanlığı ve maliye dairelerinden oluşan örgüt; Gönderen : Veysel APARI
Heder olma
Hedm
Yıkma; harap etme Gönderen : Veysel APARI
Hıfz
Saklama; koruma Gönderen : Veysel APARI
Hibe
Hidematı amme
Hilafı
Tersi; aksi; zıddı Gönderen : Veysel APARI
Hilkat
Yaratılma; yaratılış; tabiat Gönderen : Veysel APARI
Himaye
Koruma; korunma; birine arka çıkma Gönderen : Veysel APARI
Hini dava
Dava sırasında Gönderen : Veysel APARI
Hini hacet
Hisse-i şayia
Yaygın hisse; ortak pay Gönderen : Veysel APARI
Hitâm
Son; bitim; tükenme; nihayet Gönderen : Veysel APARI
Hizmet sözleşmesi
İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleşme. Gönderen : Veysel APARI
Hod-be-hod
Kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden Gönderen : Veysel APARI
Hudûs
Sonradan peyda olma Gönderen : Veysel APARI
Hukuk
İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler, veya cemiyetle -yani devletle- fertler, yahut muhtelif devletler arasındaki münasebetleri tanzim eden usul ve kaidelerdir. Gönderen : Veysel APARI
Hukukî
Hukuki işlem
Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması. Gönderen : Veysel APARI
Hukuki tağyir
Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi Gönderen : Veysel APARI
Hukukun şeklî kaynakları
Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını göstere kaynaktır. Gönderen : Veysel APARI
Hulâsa
Hulûl
Gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi Gönderen : Veysel APARI
Husule gelmek
Doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak Gönderen : Veysel APARI
Husumet
Bir davanın ikamesi üzerine davacı ile müddeaaleyh arasında husule gelen vaziyeti ifade eder. Gönderen : Veysel APARI
Husûmet
Hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf olma Gönderen : Veysel APARI
Husûsat
Bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler Gönderen : Veysel APARI
Hususî
Özel; kişiye ait Gönderen : Veysel APARI
Hüccet
Senet; delil; belge Gönderen : Veysel APARI
117 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
2793

Hukuki Terim

393

Kullanıcı

606298

Terim Arama