HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Akit
Tarafların birbirine uygun idare beyanlarıyla husule gelen ve onlara karşılıklı vecibeler yükleyen anlaşma Gönderen : Veysel APARI
alâ
Alâhilâf'ül-kanun
Kanun hilafına; yasaya aykırı olarak Gönderen : Veysel APARI
Alâkadar
Ilgili; ilişkili Gönderen : Veysel APARI
Alât
Aletler; araçlar Gönderen : Veysel APARI
Aledderecat
Sırasıyla; derecesine göre Gönderen : Veysel APARI
Alelhesap
Hesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplatılmak üzere önceden ödenmesi Gönderen : Veysel APARI
Ale-l-ıtlak
Genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak Gönderen : Veysel APARI
Ale-l-umûm
Genel olarak; umumi bir biçimde; bütün Gönderen : Veysel APARI
Alelusul
Usulüne uygun; Gönderen : Veysel APARI
Aleniyet
Alettakrib
Takriben; yaklaşık olarak Gönderen : Veysel APARI
Alonj
Ticari bir senet üzerinde ciroların veya sair muamelelerin çoğalması dolayısıyla o senede eklenen kağıt. Gönderen : Veysel APARI
Amade
Bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış Gönderen : Veysel APARI
Amel
Iş; edim; fiil Gönderen : Veysel APARI
Amele
Işçi; emekçi, ırgat Gönderen : Veysel APARI
Amelî
Işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı Gönderen : Veysel APARI
Amenajman
Doğal kaynakların işletilmesi Gönderen : Veysel APARI
Amme intizamı
Anagayrimenkul
Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü. Gönderen : Veysel APARI
Anayapı
Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı. Gönderen : Veysel APARI
Angaje
Sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı Gönderen : Veysel APARI
Ani edim
Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim Gönderen : Veysel APARI
Anmuhakemetin
Muhakeme yaparak; yargılama yoluyla Gönderen : Veysel APARI
Antrepo
Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar Gönderen : Veysel APARI
apostille
5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uyarınca, kararda imzası olan hakimin, o yargı yerinde yetkili ve görevli olduğunu gösterir tasdik şerhi. Gönderen : Veysel APARI
APPEL
Arazi mahlule
Mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye Gönderen : Veysel APARI
Arazi-i emiriyye
Beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi Gönderen : Veysel APARI
Arâzi-i haraciyye
Haraca bağlı arazi; Gönderen : Veysel APARI
Arâzi-i memlûke
Mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler Gönderen : Veysel APARI
Arâzi-i metrûke
Halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi Gönderen : Veysel APARI
Arâzi-i mevât
Hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerler Gönderen : Veysel APARI
Arazi-i mevkufe
Geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi Gönderen : Veysel APARI
Arazi-i miriye
Devlete ait arazi Gönderen : Veysel APARI
Arâzi-i öşriye
Ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi Gönderen : Veysel APARI
Ariyet
Menkul ve muayyen bir malın karşılıksız olarak kullandırılmasının başka bir şahsa bırakılmasını ve kullanıldıktan sonra geri verilmesini tazammun eden akit(BK: 299 vd.) Gönderen : Veysel APARI
Arîz ve amîk
Genişlik ve derinliğine; enine boyuna; Gönderen : Veysel APARI
Arsa
Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası. Gönderen : Veysel APARI
136 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632130

Terim Arama