HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
İade
Geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme
İade-i Muhakeme
Muhakemenin iadesi.
İbra
Bir kimsenin zimmetini haktan beri kılmaktır ki, iki kısımdır : biri ibra-i iskat, diğeri ibra-i istifadır.
İbraz
Ticari senetler muamelelerinde senedi, hamilin muhataba veya borçluya göstererek kabulünü veya tediyesini istemesine denir.
İcap
İnşayı tasarruf için iptida söylenilen sözdür ki tasarruf onunla ispat olunur.
İcar
Kira
İcmâl
Özet, kısaltma, yorum
İcra
Bir mahkemenin ilamının veya idari bir kararın hükmünün yerne getirmek demektir.
İcra Vekilleri Heyeti
Bakanlar Kurulu
İctima
Toplantı, toplanmak, biraraya gelmek
İçtihat
Herhangi bir hukuki mesele hakkında hukuk alimlerinin fikir ve mütalâalarıdır.
İddianame
Soruşturma sonunda savcının topladığı delilleri, şüphelilerin cezalandırılmasını talep ettiği kanun hükümlerini ve bu hükümlerde yer alan karşılıklarını, gerekçeleri ve kurduğu illiyet bağı ile birlikte izah-talep ettiği metin.
İfa
Yerine getirme
İfa Etmek
Yapmış olmak, yerine getirmek
İfrat
Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık
İfraz
Ayırmak, tefrik etmek.
İfsat
Karışıklık, düzeni bozma
İfşa
Açığa çıkarma, açığa vurma.
İhraz
Kazanmak, elde etmek.
İhsas.
Kapalıca anlatım, hissettiriş.
İhsas-ı Rey
1- Tarafını belli etmek 2- Hakimin devam etmekte olan davaya ilişkin görüşünü ( kararını ) belli ederek davanın seyrini etkilemesidir.
İhticaca Salih Olmak
Yazılı bir belegenin delil olabilme gücüne sahip olması.
İhtilaf
Anlaşmazlık, çekişme. Aykırılık. Söz, tutum, durum ve davranışlarda birbirine aykırı ve muhalif olma. Çelişki.
İhtilat
Katılma, başkalarıyla ilişkilerde bulunma, haberdar yaşam.
İhtira
Bilimsel buluşlar üzerindeki haklar
İhtirazi Kayıt
Muayyen hakları kullanmak hususunda serbestisini muhafaza etmek isteyen tarafın bu hususta vaki beyanıdır.
İhtiyati Haciz
Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilmesidir.
İhzar
Hazır bulundurma, hazır hale getirme. Duruşmalarda hâkim önünde hazır bulundurma.
İkale
Bir hukuki muamelenin vücut verdiği bir vaziyeti, ikinci bir hukuki muamele ile eski haline getirmek demektir.
İkametgâh
Mesken, konut, ikâmet edilen yer. Bir kimsenin yerleşmek niyetiyle oturduğu yer. Herkesin bir tek ikâmetgâhı vardır. Tüzelkişilerin bazen birden çok ikâmetgâhı bulunabilmektedir.
İkmal
Eksik malzemenin tamamlanması,temin edilmesi.
İkrar
Aleyhine hukuki neticeler husule getirebilen maddi veya hukuki bir vakıanın doğruluğunu tasdiktir.
İktisap
Bir şeyin mülkiyetini elde etmek demektir.
İktisat Vekâleti
Ekonomi Bakanlığı
İktizâ
Gerek;lüzüm.
İlam
Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge.
İlga
Kanun, tüzük veya yönetmeliklerin yeni bir kanun, tüzük veya yönetmelikle yürürlükten kaldırılmasıdır.
İlliyet bağı
Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki.
İltibas
Karistirilma; benzeşim; karışıklık.
İltihak
Başka devletler tarafından imza edilmiş bulunan bir muahedeye iştirak etmek isteyen diğer bir devletin müracaat ettiği hukuki muameleye denir.
161 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5İleri
2934

Hukuki Terim

483

Kullanıcı

2015906

Terim Arama