HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Laakal
En az
Lâ-akall
En azından; daha aşağı olmaz
Lâfz (lafız)
Söz
Lâhik
Yetişen; ulaşan; eklenen; sonradan tayin edilen; yenisi
Lâübâlî
Ilişiksiz; kayıtsız; saygısız; senli benli
Lâ-yete gayyer
Sabit; değişmez; bozulmaz
Layiha
Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı
Lede-l-hâce
Hacet,ihtiyaç görüldüğü zaman
Ledelicap
Icap ettiğinde
Levâzım
Gerekli şeyler; malzeme; malzemeler
Literatür
herhangi bir bilim dalinda yazilmiş olan yazi veya eserlerin bütünü.
Livâ'
Bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece; sancak
Lokavt
İşveren tarafından kendi teşebbüsüyle veya bir işveren kuruluşun kararına uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır
Lükata
Buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey.
Liyakat
Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
Lâ-yüs'el
Yaptığından sorumlu tutulmayan, yaptığı hakkında soru sorulmayan
Leh
Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı
Levvam
Çekiştiren, dedikodu yapan, başa kalkan
Liberal
Kişi özgürlükleri, düşünce özgürlüğü ve siyasi özgürlükler yanlısı kişi; başkalarına karşı hoşgörülü olan kimse, hoşgörüye dayanan tutum.
Lehtar
Senet üzerinde adı yazılı olan kişi. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehtar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir
Literal
Kelimesi kelimesine, her şeyi harfi harfine yerine getiren, yalın sade.
Lahiya
Gerekçeli karardan sonra verilen itiraz.
Lalettayin
Rastgele, gelişigüzel, sıradan
Lehdar
yararlanan. sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir.
Layüsel
Kendisinden hesap sorulamayan,sorumsuz
Likit alacak
Tutarı belli (muayyen), bilinebilir, hesaplanabilir alacak anlamındadır.
Lağvetmek
1- Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek. 2- Hükümsüz kılmak, feshetmek, dağıtmak.
Levazım
Gerekli olan şeyler, gereçler.
Liyakat
1.layık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk. 2.yeterlilik, yetenek
2940

Hukuki Terim

484

Kullanıcı

2043308

Terim Arama