HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
İlzam
Bir şeyi lazım kılmak.
İmtiyaz
Farklılık, ayrıcalık.
İnfaz
Gereğini yapma;yerine getirme; icra etme
İnfisah
Akdin kendiliğinden ortadan kalkmasıdır.
İnkılâp
Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçülü metotlar ile köklü bir surette yenileştirilmesi.
İntifa hakkı
Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı.
İntihab
Seçme,seçilme,seçim.
İptidai itiraz
Ilk itiraz
İrad Senedi
Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak.
İrtifak
Mevcut bir mal üzerinde kullanma hakkı.
İrtihan
Rehin olarak alma, alınma.
İsticvap
Sorguya çekme.
İstihkak
Kazanılan şey, hakedilen.
İstihkak davası
Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddiasında bulunmayı konu alan dava.
İstikak
İspat davası
İstikraz
Ödünç alma, borç alma.
İstiktap
tarafı sorguya çeken yargıcın yeteri kadar ikna olmaması durumunda,senedi imza ettiği iddia olunan tarafa yazı yazdırması,imza attırması; yargıç, istiktap yoluyla elde edilen imza ile elde bulunan imzayı karşılaştırır ve ikna olmaya çalışır
İstima
Davada dinleme,yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile tanık ve bilirkişinin beyanlarını dinlenmesi
İstimlâk
Kamulaştırma; kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu yararı kararına dayanılarak özel mülkiyete konu taşınmazların bedeli peşin ödenerek alınması
İstimval
Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin elindeki mallara el koyması
İstinabe
Dosyanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması.
İstinaf
Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bunu istinaf mahkemesine götürme.
İstinkaf
Sakınmak
İstirdat
Geri almak.
İstisna
Ayrı tutma; kural dışı sayma.
İstisna Akdi
Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi.
İstizah
Açıklama istemek
İştira
(iştirâ) - alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında devrini isteme yetkisi veren hak
İştirak halinde mülkiyet
Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip oldukları ve her birinin hakkının, o malın tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi
İtfa
Ödeme
İtiyadi
Tekrarlanan, Alışkanlık haline gelen
İttisâl
bitişme; kavuşma; yakınlık. "
İvazsız akit
tek tarafa borç yükleyen sözleşme
İvedi
Acele
İzale i Şüyu
Ortaklığın giderilmesi davası
İzale-i şuyu
Ortaklığın giderilmesi,ortaklığa son verme
İzdivac
Evlenme
İtikaf
Bir yere çekilip ibadet etmek.
İrtihal
Göçme, ölme
İstimrar
Sürüp gitme, süreklilik.
115 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
3139

Hukuki Terim

641

Kullanıcı

1216536

Terim Arama