HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
İhtisas
Uzmanlık, uzmanlaşma.
İta Amiri
Satın alımlarda ihale ve ödeme onayı için imza yetkisine haiz kamu görevlisi
İstinaden
Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, güvenerek.
İhtiva
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
İş'ar
Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek.
İbraname
Aklama belgesi
İstinaf
Temerrüte düşen borçlunun borcun muaccel olması anından borcun ifasina kadar geçen zamandaki faiz.
İntihal
Aşırma (hırsızlık), başkasına ait düşünce, görüş, bilimsel eser, yazı ve dizelerin, kaynak gösterilmeden kendisine aitmiş gibi gösterilmesi.
İntifak Hakkı
Bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni haktır.
İkrah
Bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak
İka etmek
genetik olarak insan ırkının ıslahı bilimiYapmak,etmek,oluşturmak.
İKTİBAS
Ödünç alma. Alıntı.
İntaç
Sona erdirme, bitirme
İstihlaf
Mirasçı murisin haklarını ve borçlarını istihlaf eder. ( ardıl (halef) olma. )
İstinaf
bir işe yeniden başlamak, Dava mahkemeleri ile Temyiz Mahkemesi arasındaki bir derece yüksek mahkemeye verilen isim.
İştibah
Şüphelenme,şüphe,kuşkulanma:kuşku
İtiyadi suçlu
kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi
İktibas
Ödünç alma, ödünç alınan şey, alıntı
İstihsal
Üretim; üretme; elde etme
İkrazat
Borç verme, Borçlar.
İsnat
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme. Karacılık, iftira.
İsnad
Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme, bir şeye dayandırma, yükleme.
İltisak
Kavuşma, birleşme, bitişme.
İLAMAT
Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar.
İrtikap
Kötü iş yapma, kötülük etme Yiyicilik. Yalan söyleme, hile yapma.
İLMÜHABER
Birinin yer,hal,medeni durum vb şeylerini gösteren resmi belge. Bir şeyin teslim alındığını gösteren belge,alındı kağıdı
İstinaf Mahkemesi
İstinaf, Arapça kökenli bir kelime olup,İstinaf Mahkemesi Yargıtay ile ilk derece mahkemeleri arasında olan yargısal denetimin adıdır.
İddia
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav.
İstinaden
Bir görüşe, gerekçeye dayanarak, güvenerek, dayanılarak, dayandırarak.
İstinaf
Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bunu istinaf mahkemesine götürme.
İşar
Yazı ile bildirme.Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek.
İstizag
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme.
İmtiyaz
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
İstiktab
Söyleyip yazdırma, yazısını kontrol etmek için bir kimseye bir kaç satır yazı yazdırma.
İşkal
Güçleştirme,zorlaştırma, çetinleştirme,müşkilleştirme
115 tane sorudan 81 - 115 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3İleri
3139

Hukuki Terim

641

Kullanıcı

1216537

Terim Arama