HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Akabinde
Arkasından, hemen arkadan, ardından, hemen ardından Örnek: Kulağı iki kesik tırnak kıskacına aldıktan sonra başı şiddetle sağa sola sarsar, akabinde yanaklarda patlayan iki şimşek alevi gözlerden çıkar.
Acele itiraz
Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir.
Asli
birincil,temel olarak alınan
ADAVET
Düşmanlık
Acizlik Def'i
Borçlunun içine düştüğü acizlik durumunda borcunu ödemeyeceği hususunda ileri sürdüğü bir çeşit savunma, defi.
AZINLIK HÜKÜMETİ
Parlamenter sistemlerde, parlamentoda çoğunluğu olmayan bir partinin, öbür parti ya da partilerin hükümete fiilen katılmadan dışarıdan destek vermesiyle oluşturduğu hükümet biçimi.
atipik
Örnek dışı Düzensiz, değişik, değişken, tipik olmayan, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen.
adiyen darp
Her zamanki gibi. Adice. Fevkalade olmayarak.
arşiv
belgelik, her türlü belgenin saklanıp muhafaza edildigi yer
agoni
can çekişme hali
ademi merkeziyet
Devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş. Adem-i merkeziyet, "merkezin yokluğu" manasına gelir.
arazi
Genellikle, üzerinde yerleşim yeri bulunmayan, ekilebilen ya da boş toprak.
ADLİ TABİP
Gerektiğinde mahkemelere bilirkişi olarak rapor veren, adli tıpta görevli doktor.
ADLİ ZABITA
Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti.
ADLİ PSİKOLOG
Hukuksal sorunlar ve süreçlere psikolojik öğeleri de içeren bir genişlikte bakarak hukuksal alanın adil, etkin ve insan haklarına uygun sonuçlara kavuşmasını sağlamaya çalışan bilim adamı.
Arızî
Gelip geçici olan,eğreti,sonradan gelen
akârât
Gelir sağlayan mallar, gayrimenkuller
antant kalma
Bir konuda mutabık kalma, uzlaşmaya varma.
ahkamı huzuriye
Hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri
alındı
makbuz
Avalist
Kefil Aval veren kimse.
ahiz
kabul etme
Adli müzaharet
Yargısal yardım
atıfet
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
Aded-i Müretteb
Tamsayı
Adem-i Lüzum
Klasik fıkıh doktrininde akdin bağlayıcı olmaması (adem-i lüzûm) durumu genelde iki biçimde söz konusu edilmektedir. Birincisi, yapısı itibariyle bağlayıcı olan bir akdin bir sebeple bu bağlayıcılık niteliğini kazanamaması, diğeri akdin amacı ve yapısı itibariyle bağlayıcı olmamasıdır.
Adem-i Te'diye
Vadesi geldiği halde ödememek
Agreman
Devletler diğer devletlere gönderecekleri temsilciler için önceden o devletçe kabul edilir olup olmayacaklarını (persona grada) sorma işlemi. Buna agreman istemek denir. Karşı devlet o kimseyi kabul edince, sonradan tayinine itiraz edemez.
Akdem
Önce, daha evvel
Akîm
Kısır, verimsiz, başarısız, sonuçsuz.
Akord Ücret
Parça başına hesaplanan ücret
Aktif
Vergi Hukuku ve Muhasebe dilinde aktif: bilançonun, para ve nesne mevcudunu, alackaları ve mameleke dahil diğer kıymetlerin sıralandığı taraftır.
Aktüer
Aktüer, bir olayın ihtimalini ve mali sonuçlarını değerlendirmek için istatistiksel teknikleri ve matematiksel becerileri kullanan kişiye verilen mesleki unvandır.
Alivre Satış
Satıcının bir malı belli bir vade içinde teslimini taahhüt etmesidir. Henüz yetşmemiş mahsul alivre satılabilir. Bu terim genel olarak tarladaki mahsul ve ağaçtaki meyveler için kullanılır.
Alelıtlak
Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
affectio societatis
Ortaklık amacını eylemli olarak gerçekleştirme" diğer bir ifadeyle ortak sıfatıyla "bilfiil" ortaklık amacına hizmet etmek/emek vermek anlamındaki latince hukuk deyimi.
Arizi
Geçici,sonradan gelen
Addetmek
Saymak
anasır
unsur
Anayasa
Örgütlenmiş bir toplumda devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların hak ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen, yasa sıralamasında en önde gelen yasa.
175 tane sorudan 121 - 160 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5İleri
2923

Hukuki Terim

477

Kullanıcı

1955084

Terim Arama