HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Eşhas
Şahıslar; kişiler; kimseler
Eşkâl
Biçimler; suretler; tarzlar
Etfal
Çocuklar, sübyanlar.
Evkaf
Vakıflar
Evleviyet
Tercihli; haydihaydi; öncelikle
Evrâk
Yapraklar; kağıtlar; arşiv
Evrâkı müsbite
Ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler
Evsaf
Nitelikler
Evsafı mümeyyize
Belirgin nitelikler
Evvelâ
Birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce
Evvelemirde
Herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak
Ezcümle
Özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası
Ezmân
Zamanlar, vakitler; anlar; çağlar
Enterne etmek
Göz altına almak, etkisiz hale getirmek
Ehven-i ser
Kötünün iyisi
Elzem
Çok gerekli
Edinilmiş Mallar
Her eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.
Ecrimisil
Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri
Eda
Edim; borçlanılan şey; borcun konusu
Eda davası
Davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava
EKBER
En büyük, çok büyük
esbabı mucibeli ilam
gerekçeli karar
Emsal
Benzer, eş, denk, "Emsal teşkil etmek" mesela, misal (örnek) kökünden gelir. anlamı (manası) başka davalara, olaylara, vukuatlara örnek, denk veya benzeri alınıp etüd taslak veya baz alınabilecek türden olabilecek herşey hukuki terim kapsamında.
Etimoloji
Kelimelerin kaynağını bulmak için uğraşan bilim dalı; birşeyin kökenini arayıp bulma bilimi
Eşraf
İleri gelenler; bir yerin tanınmış kimseleri; şerefliler
Emmi
Amca
Erat
Er, onbaşı ve çavuşlara verilen genel ad. Erler.
Emare
Başlıbaşına bir hususun varlığını ispata yetmemekle beraber onun vuku bulduğuna işaret eden ve ancak diğer delillerle desteklenmesi kaydıyla hükme dayanak yapılabilen olgulardır.Belirti, iz, ipucu
Ehlivukuf
Bilirkişi
Ehli Vukuf
Bilirkişi
Efrad
Birey
Ehemmiyet
Önem
emprevizyon nazariyesi
beklenmedik/umulmadık hal kuramı, antlaşmaların yapıldığı koşullarda köklü bir değişim olması durumunda uygulanmamasına imkân veren uluslararası hukuk ilkesidir.
Ekâbir
1.Devlet ileri gelenleri, makamca büyük kimseler. 2.Kendini beğenmiş kimseler için kullanılır.
Esbab
Bir işe sebep olma
Eyyam
Günler, zamanlar
erk
İşi yapabilme kudreti , gücü
Eşkal
Şeklin çoğul hali, şekiller. Bir kimsenin tanınmasını sağlayan dış görünüşü
Evrak
Yazılı kağıt
79 tane sorudan 41 - 79 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2934

Hukuki Terim

483

Kullanıcı

2015897

Terim Arama