HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Hükkâm
Hakimler; yargıçlar
Hükmî şahsiyet
Tüzel kişilik
Hükümlü
Hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kimse.
Hükümsüzlük
Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.
Hüsnü ceryan
Iyi icra etmek
Hüsnüniyet
Iyiniyet
Hata
Yanılma, Yanılgı
Hadd-i Maruf
Makbul olan had, Emredilen, müsaade edilen hudud
Haslet
Ahlak, nitelik, huy, mizaç
Hodbehot
Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye danışmadan.
Hacizvaaz
El koyma
Herc ü merc
Darmadağınık. Karmakarışık. Allak bullak.
Hükema
Hakimler, Alimler
Hamaset
Kahramanlık, yiğitlik, cesaret
Halef
Bir makamda, görevde sonra gelen kişi
Hasım
Düşman, husumet
Hükümözlü
Yerel mahkeme tarafından hüküm kararı verilmiş ancak hükmü henüz kesinleşmemiş tutuklu
Hususi
Özel, özel olarak, kişiye ait olan
Hasıl
Olan, ortaya çıkan, görünen.
Hüviyet
Kimlik
Hâzık
İşinin ehli, usta, Maharetli, becerikli, mahir, Usta doktor, uzman hekim.
Hasretmek
Adamak, ayırmak, tahsis etmek.
Hukuk Boşluğu
: Somut bir olaya uygulanacak hükmün, yazılı ya da yazısız hukukta yer almamasıdır.
Hısımlık
Evlenme ya da evlat edinme vasıtasıyla gerçek kişiler arasında oluşan bağdır.
Hilkat garibesi
1.Bedeninde doğuştan normal olmayan gariplikler bulunan kimse. 2.Acayip, garip, tuhaf şey.
halaza
Yere dökülen tohumlardan ertesi yıl hiçbir tarımsal faaliyet olmaksızın kendiliğinden yetişen bitki.
Hasretme
Özgüleme,sınırlama;tahsis etme. Bir şeyin bütününü birine, bir şeye ayarımak
hasbelkader
Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen. Yazgıdan dolayı
hırsız
Başkasının malını çalan kimse, uğru
Hülasa
Özet, fezleke
Harim
Girilmesi yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer
hissi kablel vuku
Olacak bir hadiseyi önceden bilme-görme,hissetme. Önsezi, içine doğma.
HÂKİM
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, yargıç.
Hilaf-ı Hakikat
Gerçeğe, hakikate karşı olan.
Hakem
Tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi, yargıcı
Hüküm
Bir dava mahkemesinin hukuksal uyuşmazlığı çözen son kararıdır.
Hamil
Elinde bulunduran, taşıyan gerçek ya da tüzel kişidir.
Hakk-ı hıyar
Seçimlik borçlarda seçim hakkı
Hacir altına almak
-Hastalık, bunama vb. sebeplerden dolayı davranışlarının nasıl sonuç vereceğini bilemeyen bir kişiyi mahkeme aracılığıyla mal ve mülk yönetimi bakımından kısıtlamak -Medeni Kanun'a göre çeşitli haklarını kullanmaya yetkili olan kişinin bu haklarını mahkeme kararı ile elinden almak, haklarını kullanma bakımından kısıtlamak
hali sabıka irca
eski hâle getirme (bkz. HMK 95. md. vd.)
134 tane sorudan 81 - 120 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2923

Hukuki Terim

477

Kullanıcı

1955074

Terim Arama