HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Adlî kaza
Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı
Akd-i muvazaa
Karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme
Azamî
En çok; en büyük; en yüksek
Bey'i mukayaza
Malı mal ile değiştirmek; trampa
Kazaî içtihatler
Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir
Kazaî karar
Yargısal karar
Kaza-î merci
Yargı organı; mahkeme
Kazai rüşt
15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması
Kazaî tefsir
Yargısal yorum
Kazanılmış Hak
Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep.
Mazarrat
Zarar; zararlar; zarar verici; zarar verme
Men'i muaraza davası
Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava
Muaraza
Çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga
Mutazammın
Içine alan, üstüne alan; kefil olan; ödemeyi üstlenen
Mutazarrır
Zarar gören kimse
Mutlak muvazaa
Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri
Mülâhaza
Düşünce; görüş
Nazarı dikkat
Göz önüne almak
Nispi muvazaa
Yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri
Nokta-i nazar
Görüş; bakış açısı
Tazammun etmek
Öngörmek; sonucu doğurmak; içine almak; kapsamak
Sarfı nazar
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama.
Kaza-i taksim
Ortakların kendi aralarında anlaşarak ortak mallarını paylaşamama durumunda ortaklığın giderilmesi talebiyle mahkemeye başvurmaları ile açılan dava süreci sonunda yargı yoluyla ortak mallarının paylaştırılması
Sarf-i nazar etmek
Vazgeçmek
Muvazaalı
Danışıklı
Muntazar
Beklenilmiş,intizar edilen,gözlenen
sarfinazar
Hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek.
Muvazaadan arî
Taraflar arasında göstermelik bir anlaşma ve/veya sözleşme olmadan, tamamen gerçek
halaza
Yere dökülen tohumlardan ertesi yıl hiçbir tarımsal faaliyet olmaksızın kendiliğinden yetişen bitki.
Kazara
İstenmeden ;kaza sonucu; kazaen
2929

Hukuki Terim

479

Kullanıcı

1983662

Terim Arama