HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Teşdit
Makul orandan arttırma, şiddet, şiddetini arttırma, güç verme
Tarumar
Dağınık. Karışık. Perişan
Tekdir
Azarlama, Paylama
Tardetmek
Kovmak, Def etmek, Uzaklaştırmak
Temyizen
Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla.
Taharriyat
Araştırmalar, Aramalar
Taharri
Arama, araştırma
Takriben
Tahminen, yaklaşık olarak, aşağı yukarı
Tasallut
Musallat olma, saldırma, sarkıntı
Taakkul
Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme
Taaffün
Kokuşma, bozulma, çürüme
Taadül
Beraberlik, eşitlik
Taaccüb
Şaşkınlıkla karşılama, hayret etme
Tahkim
Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Tanzim
Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma
Teşdiden
Cezada alt sınırdan ayrılarak üst hadden ceza verme
Tenzih
Ayrı tutmak
Tahrirat
Resmi bir dairece yazılan yazılar ve mektuplar
Temsilci
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil.
Telemmu
Pırıldama, ışıldama
Tehir-i icra
icranın geriye bırakılması
Teraküm
Birikme, yığılma
tevdi etmek
vermek, bırakmak, sunmak
Tüze
Hukuk. Doğrunun, hakkın korunması
Tenfiz
İnfaz etme, bir hükmü uygulama, gereğini yerine getirme, bir şeyi geçerli kılma.
Tecziye
Cezalandırmak
Tecezzi
Parçalara ayrılma, ayrılma, bölünme
Tapu Sicili
Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir.
Tecrit
Bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi haline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak yalnızlığa terk etme halidir.
Tenzilat
İndirim.
Temerrüt Faizi
Temerrüte düşen borçlunun borcun muaccel olması anından borcun ifasina kadar geçen zamandaki faiz.
Teyakkun
İyiden iyiye araştırıp şüphesiz tam olarak bilmek.
Tevkifat
1. Para konusunda kesintiler. 2.Tutuklamalar (hukuk)
Teşebbüs
Girişim, girişme.
Tekaüd
Emeklilik
TEAMÜL
bir yerde öteden beri olagelen davranış,hukuksal olarak toplumun örf ve adetlerinin en küçük hali anlamındadır.
Tedvin
Derleme
Tevcih
Yöneltme,aşama, makam, mevki verme, terfi ettirme.
TAHSİS
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
terkin
Bir alacağın tahsil edilmesinin olanaksız olması nedeniyle,bu alacağın,idârî bir kararla düşürülüp,idârenin alacak defterinden çıkarılmasıdır.
356 tane sorudan 241 - 280 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9İleri
2923

Hukuki Terim

477

Kullanıcı

1955022

Terim Arama