HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Teknokrat
1.Yönetimde ve ekonomide uzmanlığı nedeniyle devlet yönetiminde söz sahibi bulunan, uzmanlığı kuramdan çok tekniğe, uygulamaya dayanan, ekonomik ve yönetimsel düzeneklerin işletiminde insan öğesini her zaman yeterince göz önünde bulundurmayan üst düzey devlet görevlisi.
tenasüb
uygunluk, orantı.
teşkilat-ı esasi
anayasa
Tevali
1. Arası kesilmeksizin sürme. 2. Art arda gelme, ardı arası kesilmeme, sürüp gitme.
Tehir-i İcra
İcranın Geri Bırakılması
taksimat
Bölüştürmeler; bölümleme
Tasvip Etmek
Bir düşüncenin ya da davranışın doğru, uygun, yerinde olduğunu belirtmek, onu uygun bulmak, onamak, onaylamak.
Törebilim
Iyi, kötü, yarar gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, ahlak ve onun ilkeleriyle uğraşan felsefe kolu.
Tevil Yollu İkrar
Kaçamaklı ikrar; şüpheli veya sanığın suçlama konusu vakıanın kendisi tarafından işlendiğini dolaylı bir şekilde kabul etmesidir.
Tadadi
birer birer söylemek, saylamak; örnek olarak sıralamak
Tegayyür
Değişmek, başka bir hale geçmek
Tedhiş
Yıldırı, terör, terörize etme, şiddet içerikli korku yayma
Teyide Muhtaç
Henüz doğrulanmamış
Tensip Zaptı
Davanın açıldığı mahkemenin ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanaktır.
Telakki
Anlayış, görüş
Teffi taauf
Anlaşılır ve tarif edilir
Tevali etmek
Arkası gelmek, sürüp gitmek.
Taammüt
Bir işi ya da suçu bilerek, tasarlayarak yapma, işleme.
Tasfiye
1.Katışıksız bir duruma getirme, arıtma, temizleme. 2.Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenlerle hesapların kesilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verilmesi işlemi.
Tevellüt
Doğma, doğum
Tefrit
Herhangi bir konuda geride kalma , yeterli olmama durumu ' dur.
Tabâbet
1.doktorluk, hekimlik. 2.hekimlik bilimi, tıp.
Tekamül
1.olgunlaşma, olgunluk. 2. gelişim, gelişme, evrim.
Teselsül Karinesi
Birden çok kişinin ticari sayılan bir iş dolayısıyla bir kimseye karşı borçlanmaları halinde bunlar arasında var olduğu kabul edilen zincirleme sorumluluktur. Bu borçluların her biri söz konusu borçtan dolayı müteselsilen sorumlu olurlar.
Tebellüğ Etmek
Kendisine gönderilen resmi bir belgeyi bildirimi imza karşılığı aldığını kabul etmek
Teberru
Bir malın karşılıksız olarak verilmesi. Mecburiyet olmadığı hâlde birisine bir malı vermek.
tagayyür
başkalaşma,değişim,yeni bir hal alma
temdit
uzatma,devam ettirme
Tahdit
Sınırlı, belirli bir sayıda ya da çerçeve ile belirtme
Tasdik
Doğrulama, onaylama. Var olan bir işlemin yetkili resmi veya özel kurum ya da gerçek veya tüzel kişi tarafından onaylanması.
Tecavüz
1.Ötesine geçme, sınırı aşma 2.Saldırı
tasaddi
Teşebbüs etme, sataşma
Tam Ehliyetli
Ayırt etme gücüne sahip, ergin olan ve kısıtlı olmayan fiil ehliyetinin tüm koşullarına sahip kişileri ifade eder.
Tam Ehliyetsiz
Fiil ehliyeti hiç olmayan kişilerdir. Ayırt etme gücünden yoksundur.
Tahkim
Tarafların, aralarındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü, ya yasal bir zorunluluk ya da anlaşmak suretiyle Devlet mahkemeleri yerine, hakem olarak nitelendirilen kişi veya kişilere bırakmalarına denir.
tahdîdî
Sınırlı, belirtilen sayıda. Numerus clausus.
356 tane sorudan 321 - 356 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9İleri
2940

Hukuki Terim

484

Kullanıcı

2043324

Terim Arama