HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Tefekkür
Düşünme,fikretme,akıl erdirme;Bir konuda kişinin kendi kendine değerlendirmede bulunması.
Tüzel
Hukuki, hukuksal
Tebarüz etmek
Belirmek, görünmek.
tehir i icra
Yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme tarafından verilen alacağın tahsiline dair kararı temyiz eden borclu tarafın , icra işlemlerinin durdurulması için yargıtay'dan talep etmesi mümkün olan; karşılığında tüm dosya alacağını icra veznesine teminat olarak yatırmayı gerektiren , teminat bedeli icra dosyasına yatırıldığı vakit yerel mahkeme kararı gelinceye kadar icra işlemlerini durduran karar.
Tatbik
uygulamak
Takyit
söz konusu taşınmaz mal üzerinde var olan kısıtlama
Teşri
Yasama
teşbih
benzetmek
teselsul karinesi
iki veya daha fazla kişi ticari işlerde borç altına girmiş ise , borcun tamamından her birinin sorumlu olma hali
Tevziat
Dağıtmalar,üleştirmeler
takbih
Çirkin görme, beğenmeme. Kınama
Tilâvet
Kuran’ı yüksek sesle, güzel ve yöntemince okuma.
Tröst
Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların pay belgitlerinin bir ortaklıkça elde edilmesi ve yönetimlerinin bu ortaklığı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci anamalcılığa özgü bir ortaklıklar birlik
Teşhir
Gösterme,sergileme
Tahrik
harekete geçirme,kımıldatma
TEKÂSÜL
Üşenmek. Gevşeklik. İhtimamsız davranmak. Tembellik.
Temevvüç
Dalgalanmak, çalkalanmak.
TANIK
Davacı veya davalı olmadığı hâlde duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit.
Tevellüt
Doğum tarihi
Tebliğ
Bildirmek haber vermek
Tekit
Belirli süre zarfında cevap alınamaması halinde tekrar yazı yazarak cevap istenmesi .
termin
belirli zaman, randevu
tecil
Erteleme.
tavik
Geciktirme, erteleme
Töhmet
Birine isnat olunan suç; işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama.
Tasfiye
Bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenlerle hesapların kesilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verilmesi işlemi.
Tehiri İcra
İcranın Geri Bırakılması
Tefhim
Mahkeme tarafından verilen kararın, duruşmadan hazır bulunan tarafa veya taraflara hakim tarafından sözle bildirilmesi.
Tezkiye
Temize çıkarma, aklama.
Tafsilat
Ayrıntılı bir şekilde, detayları da ortaya konulmuş açıklama
Tezyid
Artırma, miktarca çoğalma, ziyadeleşme
Terviç
Bir düşünceyi tutma, destekleme
Tahrif
Bozmak, aslını değiştirerek yozlaştırmak.
Tecelli
belirmek, ortaya çıkmak, görünmek; belirti, görüntü
Tevkifhane
Tutukevi
Tetkikat
İncelemek, araştırmak
Talimatname
Yönetmelik
Terahi
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek çekinmeyi gerektiren sebep veya durum, rezerv, ihtiraz. Savcının yasada yazılı yetkilerine dayanarak, tüze işlerinden dolayı kendilerinden bir işin yapılmasını istediği devlet görevlilerinin, işten kaçınmaları ve görevlilerin görevlerini yapmakta olumsuz davranmaları.
Tensip Zaptı
Açılmış olan davaya ilişkin olarak, davayı incelemekte olan mahkeme tarafından yürütülecek olan inceleme faaliyetlerine ilişkin saptama ve hükümleri barındıran, bir çeşit yol haritasıdır.
Tevhit
Birleştirme
356 tane sorudan 281 - 320 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9İleri
2940

Hukuki Terim

484

Kullanıcı

2043252

Terim Arama